Tuyển lao động lái máy Xúc (múc, đào) đi Malay không cần bằng cấp, chứng chỉ. Chỉ cần biết sử dụng máy, biết nghề

Tuyển lao động lái máy Xúc (múc, đào) đi Malay không cần bằng cấp, chứng chỉ. Chỉ cần biết sử dụng máy, biết nghề

Tuyển lao động lái máy Xúc (múc, đào) đi Malay không cần bằng cấp, chứng chỉ. Chỉ cần biết sử dụng máy, biết nghề